تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

آشنایی با فرقه و جریان ها1

خلاصه ایی از تاریخچه، نظرات و اندیشه های فرقه ها و جریانات

0

آشنایی با فرقه و جریان ها1

مقدمه:

در ابتدا باید دانست فرقه یعنی بروز نابهنجاری و خلاف جریان درستی و نیکی حرکت کردن است. لذا در یک کلام خلاف واقعیت و حقیقت عمل کردن را فرقه می نامیم و این انحراف از واقعیت  می تواند در همه جا، همه بخش ها، همه افراد، گروه ها و تفکرها نمود به شکل آشکار و حتی پنهان وجود داشته باشد و در نتیجه باعث استحاله و تغییر وضعیت در باورها، افکار، اندیشه ها، ساختارها، و اعمال و کردار فرد یا افراد یا جامعه پیرامون گردد و همچنین در هر کشور، گروه و هر فردی نمود خود را دارد، لذا برای شناخت صحیح و کلی آن؛ باید ابتدا مبانی کلی ساختارها و رفتارهای فرقه ساز را مشخص نمود، تا در شناخت فرقه های گوناگون؛ با بحران فراوانی آن روبرو نگردیم….

تعریف:

در تعریف فرقه ها؛ به طور کلی می توان به این مطلب اشاره کرد که فرقه ها موجب ضایع و سلب شدن پنج حق بنیادین در هر اجتماع و هر ساختاری می گردند که عبارتند از….

1 سلب حق حیات و کرامت انسان ها… (حیات در ابعاد مختلف، روحی، جسمی، مادی، اخلاقی، علمی، صنعتی، اداری و…)

2 سلب حق بهره برداری صحیح از عقل و حقیقت، شعور، منطق، بدیهیات، اخلاقیات، …، در نتیجه سبب رشد جهل و بی اخلاقی و توهم و… می گردد…. یعنی به نوعی عقل و ملزومات عقل را از بین می برند و به بسط جهل و ملزومات جعلیات می پردازند و اینگونه حق حیات و کرامت انسان در تمام زمینه ها نابود خواهد شد.

 3 سلب حق امنیت در تمام سطوح…. (امنیت روحی، امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت اطلاعاتی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اداری، امنیت شهروندی، امنیت انسانی، امنیت الهی، امنیت عقلی، و …)

4 سلب حق داشتن دین و شرع… با مفهوم همه جانبه بودن انسان، و عقلانی و الهی بودن وجود انسان در تمام مراتب… یا نقصان گرایی در دین، خام فروشی دین و حراج دین، عدم ترکیب علم و دین در مسائل و…

~ 5 حق سلب آزادی در افکار، اندیشه ها، رفتارها و باورها و عقاید درست و بیان و عمل به آن…(آزادی به مانند ولنگاری نیست، بلکه به معنی آزادسازی تفکر در درستی ها و حقیقت ها و بیان و عمل به آنها می باشد، آزاد سازی عمل در رفتارهای درست و آزادانه اندیشیدن بدون تزاحمات و تضادها تا به باطن حقایق پی بردن و تعصب بر حقایق نه جعلیات و خرافات و جهلیات، و…)

لذا در تعریف منطقی، هر فرقه ابتدا با موضوعات و محمولات، قضایا و مسائل مختلفی روبرو بوده که رفتار و عملکرد این فرقه ها در بحث ها و نحوه برخورد با آن ها؛ متفاوت می باشد و گاهی خود را به صورت واکنشی مثبت به مسائل به طور منطقی نشان می دهد.

این رفتارها و عملکردها در فرقه ها می تواند به شکل مداخله مستقیم، مداخله متضاد، مداخله تداخل تحت تضاد و … خود را نشان دهد.

نتیجه:

نتیجه ای که از بحث بالا برای شروع ارائه مطلب در حوزه فرقه های متعدد می توان گرفت این است که؛ هر اندیشه فردی که موجب عملکرد جمعی و رفتار اجتماعی با سه کارکرد زیر گردیده و منجر به بروز ناهنجاری در عقل و اندیشه انسانی، حیات و کرامت بشری، امنیت و آزادی افراد و اجتماع و… گردد؛ فرقه نامیده می شود.

1 استحاله فکری و رفتاری و اخلاقی در تمام سطوح

2 تغییر هویت افراد، گروه ها، نهادها، سازمان ها، اجتماع، صنعت، سیاست و اقتصاد و فرهنگ و … در تعیین هدف هایی که منجر به تعیین حق حیات و کرامت انسانی، حق  بهره برداری از عقل و حقایق بشری، حق بکارگیری اخلاق و اخلاقیات، حق توجه به شرع و داشتن و انتخاب دین، حق داشتن امنیت و حق آزادی،،، و در یک کلام درستی ها گردد.

3 موجب انقلاب و اغتشاش رفتاری، افکاری و عملی انسان و بروز ناهنجاری برنامه ریزی شده در تمام حوزه ها و زمینه ها گردد.

لذا با نگاهی کلان بر شاکله بالا، به معرفی این فرقه ها و جریانات می پردازیم، تا استراتژی های مختلف دشمنان بیرونی و دشمنانی درونی یک انسان، اجتماع، کشور، نظام و … شناخته شده و با یک نگاه تربیتی شناختی به حل این بحران ها بپردازیم و با موضوع یابی و تعادل یابی انحرافات را؛ در تمام ابعاد از جمله ابعاد فکری فرهنگی، اطلاعاتی و نظامی و روحی و ،…. خنثی کنیم .

 

ادامه در بخش دوم…

 

سید منصورمحمدی کچپی

مديريت اندیشکده نخبگان طلوع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.