تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

نقش سیاست منطقه ای عربستان در اغتشاشات اخیر ایران

حضور گروهک های تکفیری نیابتی و مخالفان در حوزه میدانی و بالتبــع تاثیرات آن در حوزه سیاســی و دیپلماتیک باعث تقویت نقش فعال تر ســعودی ها در مناطق حساس کشور از جمله کردستان شد. با تحرکات اخیر در سطح داخلی ایران، به نوعی می توان ادعا کرد…

بازنمایی مفهوم”منجی” در پیش گویی آخرالزمان در ادیان ابراهیمی

آخرالزمان گرایی به عنوان یک نظام معنایی شامل مفهوم، زبان و بازنمایی در بین ادیان ابراهیمی تبدیل به یک فرهنگ و جنبه عمومی پیدا کرده است. درهمین راستا، نظام معنایی آخرالزمان گرایی، متاثر از پیش گویی در مورد ویژگی ها و خصوصیات این دوران ،…

بررسی احوال و آثار برجسته ی عارف بزرگ خواجه یوسف همدانی

خواجه یوسف همدانی در دوره ای می زیست که مصادف با حاکمیت و استقرار سیاست های مذهبی دولت های غزنوی و سلجوقی و تسلط طریقه اشعری بود. طریقه اشعری در اصول عقاید و گرمی بازار تعصب و تنگ نظری در زمینه دانش و فکر باعث شده بود که تصوف هم حال و هوای…

سهروردی رمز گفت و گوی میان فرهنگی بین فلاسفه شرق و غرب

سهروردي با تدوين نظام حکمت الاشراق که بر نقادي فلسفه يوناني و مشايي استوار است، بستر گفت و گویی را فراهم کرد که تمامي تاريخ انديشه پس از خود را متاثر کرد و به پارادايم غالب در نيمه دوم سده هاي مياني اسلام به ويژه در ايران بدل شد. از منظر…