تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور رده

انقلاب اسلامی

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-6

ششمین قسمت شکنجه های عصر پهلوی  به موضوعاتی مربوط می گردد که حتی  خواندن آن نیز عرق شرم بر پیشانی  هر انسان آزادی خواه می نشاند و این سئوال را در ذهن متبادر می سازد چرا  رژیمی که خود را در دروازه های تمدن بزرگ می دانست چنین رفتارهایی نسبت…

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-4

آویختن انسان متهم یا مجرم، یکی از شکنجه های رایج در دوران تاریخ است اولین بار در تاریخ مدون، آویختن در کتیبه داریوش ذکر شده است که مینویسد .......( او را آویختم) در زمانهای قدیم از دیوار آویختن - از درخت آویختن بالای دار یا چوب آویزان کردن…