تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

آل سدیر

نخبگان سیاسی، ساختار قدرت و روند اصلاحات در عربستان سعودی

گروه‌های صاحب قدرت در عربستان سعودی را باید در پنج دسته کلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد که شامل: “اعضای خاندان سلطنتی”، “رهبران مذهبی”، “سران قبایل و طوایف” ، “بازرگانان سنت گرا” و همچنین “تکنوکرات های جدید” هستند.