تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

اتحادیه

اتحادیه اروپا و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی

برای پاسخ دادن به این سئوال باید به ماهیت واقعی این اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (به عنوان یک نهاد رسمی) در لیست تروریستی توجه کرد، زیرا در حقیقت اتحادیه اروپا به نوعی به صورت مستقیم .....