تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

اسیب

تورم و زایش 35 نابسامانی

عامل ساختاری دراقتصاد ایران، متأثر از بودجه ‌و سیاست های اقتصادی کشور! با منشأ استقراض - دولت ها ازبانک ها-، نتیجه سیاست  چاپ پول بدون پشتوانه! که بالنتیجه‌، موجبات کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم وغارت عمومی ( به اصطلاح قانونی و اقتصادی )…

تهدید و فرصت های شهادت

تهدیدات و آسیب هایی که شهادت مردان بزرگ می تواند جامعه اسلامی و متولیان مقاومت را دچار تزلزل و سستی در مبارزه کند، چیست؟ فرصت های که در این رابطه می توان نام برد کدام است؟ این یاداشت به برخی از این موارد می پردازد.