تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

افتصاد

مبارزه با فساد خطرناک است

خوانش این کتاب برای صاحبان کسب وکار و آنان که با فساد اقتصادی مخالف اند؛ جذاب است؛ برای اقتصاددانان و اقتصادخوانان آموزنده است زیرا تجربه زیسته یک اقتصاددان درجه اول است که برخوردهای نزدیکی با فساد و فاسدان اقتصادی داشته و مشکلات پیشبرد…