تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

امام

ادله اثبات ولایت فقیه 1

طرح ولایت فقیه که به وسیله فقیهان بزرگ شیعه مطرح شده است، در طول قرن­ها، مورد توجه بوده و جز در بخشی از زمان­ها مانند آغاز حکومت صفویه، به وسیله محقق کرکی و مانند آن پیاده نشد. این عنصر (ولایت فقیه) محور مشروعیت بخشیدن بر حکومت مردم بر مردم…