تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

امنیت اطلاعات

جاسوسی از فضای مجازی-3

در قسمت دوم در مورد اینکه شرکت‌های تجاری با داده هایی که از مخاطبین خود دریافت می کنند چه نوع بهره برداری می کنند؟ سخن گفته شد و اینکه مسائل رایج حریم خصوصی رسانه‌های اجتماعی چه هستند؟ به موضوعاتی همچون داده کاویی، سو استفاده از حریم خصوصی…