تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

امنیت اقتصادي

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالانه

لازم است با تغییر سیاست هاي حمایتی و اصلاح نظام یارانه اي، نقش باز توزیعی این منابع، محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه هاي پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژي، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه هاي داده اي، اجماع در…