تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

انرژی

انعکاس-6

خاورمیانه به سمت ثبات می رود- کشمکش ایران و افغانسان بر سر حق آبه- ادامه تسلیح کرانه باختری توسط ایران - نگاهی به پیام حج مقام معظم رهبری - دیپلماسی انرژِی ایران در دو سال گذشته

تأثیر اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها بر صنعت فولاد کشور

در این گزارش، سعی شده است با اشاره به جایگاه و میزان انرژي بر بودن صنعت فولاد، تأثیر اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها بر روي این صنعت مورد بررسی قرار گیرد و در پایان علاوه بر بیان ملاحظات امنیت اقتصادي مترتب بر آن، برخی راهکارها به منظور…