تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

اپوس دهی

شناخت مدیریت جهان 3

در بخش دوم گفته شد در مدیریت جهانی اعتقاد بر این است که پاپ معصوم و جانشین خدا برروی زمین است و نمونه هایی از سازمان هایی که تسلط پاپ را امکان پذیر نمودند آورده شد از جمله بانک واتیکان - شوالیه های مالتا - سازمان دومینیکن - سازمان…