تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

باخت باخت

برد  برد  باخت باخت

هشتم تیر ۱۴۰۳ هم گذشت و جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر در برابر یک انتخاب زود رس و پیش از موعد قرار گرفت . نتیجه انتخابات هرچه شد بیانگر چند واقعیت مهم است واقعیتی که از اینکه در این عرصه زود هنگام و پیش از موعد چه کسی یا چه کسانی بردند و…