تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

بیو ترویسم

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-25

يكي ديگر از اشكال اقدامات تروريستي كه تأسیسات حفاظت شده و كل منطقه و حتي كشور را مي‏تواند مورد تهديد قرار دهد پديده نو ظهور «بيوتروريسم» است. بيوتروريسم به معني انجام عمليات تروريستي به وسيله عوامل بيولوژيكي مي‏باشد. اين عوامل شامل…