تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تاسیس گمرک

قاچاق و ویژگی های آن – قسمت سوم

مهم‌ترین شاخصه بخش دوم را به گفتار یکی از محققان برجسته تمدن و تاریخ اروپا به نام مارک تواین اختصاص دادیم که عنوان داشته است: اروپائیان یک امر مهم را از ایرانیان آموخته‌اند و آن هم نحوه اداره امپراتوری‌های بزرگ بوده است که مصادیق روشن آن را…