تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

تجاوز

نود چهار نوع از شکنجه های عصر پهلوی-6

ششمین قسمت شکنجه های عصر پهلوی  به موضوعاتی مربوط می گردد که حتی  خواندن آن نیز عرق شرم بر پیشانی  هر انسان آزادی خواه می نشاند و این سئوال را در ذهن متبادر می سازد چرا  رژیمی که خود را در دروازه های تمدن بزرگ می دانست چنین رفتارهایی نسبت…