تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

جمهوری ترکیه

زلزله، پاشنه آشیل اردوغان در انتخابات آینده

سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه و آینده سیاسی رجب طیب اردوغان با پدیده غیر قابل پیش بینی وقوع زمین لرزه مرگبار در 17 بهمن ماه 1401 ارتباط معناداری پیدا کرده است. دکتر ابراهیم اخلاصی به بررسی این موضوع می پردازد...