تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

جنگ شناختی

جنگ شناختی و رفتاری و راهکارهای مقابله

در این زمینه مخالفین نظام جمهوری اسلامی تاکتیک خود را بر حساسیت زدایی منظم و شکل گیری زنجیره ای رفتار گذاشته اینگونه که از سال ها قبل نسبت به حساسیت های دینی، اجتماعی، اخلاقی ، سیاسی و ملی با برنامه وارد شده و از طریق حساسیت زدایی منظم از…