تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

خواجه یوسف همدانی

بررسی احوال و آثار برجسته ی عارف بزرگ خواجه یوسف همدانی

خواجه یوسف همدانی در دوره ای می زیست که مصادف با حاکمیت و استقرار سیاست های مذهبی دولت های غزنوی و سلجوقی و تسلط طریقه اشعری بود. طریقه اشعری در اصول عقاید و گرمی بازار تعصب و تنگ نظری در زمینه دانش و فکر باعث شده بود که تصوف هم حال و هوای…