تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

دکتر

نود چهار نوع شکنجه درعصر پهلوی-1

این دوره نمایانگر دستگاه سیاه جنایتی است که هزاران نفر از دلیر مردان و تقریبا پانصد نفر آنان از شیر زنان بوده است را در چنگال خود گرفته و رنجی فراوان ایجاد کرد که سیاه تر از آن نمیتوان یافت...به قلم دکتر مهیار خلیلی