تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

سواد عمومی

سواد مصنوعی یا نادانی جدید

رسانه ها باعث شده اند به سرعت برق در معرض اخبار و به سرعت باد در معرض تحلیل اخبار قرار بگیریم. محیط اطراف ما پر است از اخبار مغشوش، اعداد و ارقام گول زننده و حرف های جهت‌دار. سه مساله این موضوع را تشدید می کند: