تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

سود

زیان انباشته به زبان ساده

سود و زیان انباشته، در حقیقت همان صورت حسابی است که با ماهیت دائمی بستانکار ثبت می گردد که پس از انجام محاسبات و گردش مالی، می تواند بستانکار یا بدهکار بودن بانک  یا موسسه را نشان دهد. این مقوله نیز بستگی به فعالیت های صورت گرفته در طول سال…