تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

سپاه پاسداران

انعکاس 33

نظم جهانی خطرناک با ایران مسلح هسته ای//سپاه پاسداران انقلاب نگهبان انقلاب ایران ریشه گرفته در درون ارکان نظام //آیا چین با نفوذ خود بر ایران میتواند مانع از حملات حوثی ها شود؟

اتحادیه اروپا و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی

برای پاسخ دادن به این سئوال باید به ماهیت واقعی این اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (به عنوان یک نهاد رسمی) در لیست تروریستی توجه کرد، زیرا در حقیقت اتحادیه اروپا به نوعی به صورت مستقیم .....