تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

شاهزاده

کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم می رسه-قسمت پایانی

قبل از انقلاب مادری چون دخترش مورد اذیت و آزار پسر تیمسار قرار گرفته به کلانتری مراجعه میکند تیمسار هم با مراجعه به کلانتری توسط رئیس آنجا کتک خورده و قرار می شود حکم اعدام برای رئیس کلانتری صادر گردد ولی ... و اکنون پایان ماجرا

کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم می رسه-3

در دو قسمت قبل خواندید قبل از انقلاب مادری به دلیل اینکه دختر 13 ساله اش توسط پسر تیمسار مورد اذیت و ازار قرار گرفته برای تظلم خواهی به کلانتری مراجعه می کند و رئیس کلانتری نیز پدر متهم را که تیمسار ارتش است را زیر بار مشت و لگد قرار می دهد…