تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

شیطان پرستی

آشنایی با فرقه و جریان ها2

مختصر اینکه فرقه ماسونری یا فرقه جهل و جنود جهل، فرقه اعظم و اول دنیا بوده و در قسمت های مختلف سیاسی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و غیره فعال بوده و کل شاکله حکمرانی دنیا را در دست دارد و در ایجاد ساختارهای بنیادین و همچون  شطرنج بازی ماهر در…