تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

صنعت توریسم

صنعت توریسم و جاسوسی، فرصت ها و تهدیدات

همگان آگاهند در سطح بین الملل و مراودات کشورها اصل بر منافع و تامین آن است و دیپلماسی کشور نیز حول این مهم فعالیت دارد. بنابراین موضوعی به نام جاسوسی در غالب صنعت توریسم یا توریست یا گردشگر بیگانه و خارجی را بایستی در ظرف مناسبی تعریف نمود،…