تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

طیف

انتخابات یا دست غیب الهی

قانون نانوشته ایی در تمامی نظامات سیاسی دنیا وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه یک نظام سیاسی زیر بار تحولات و تغییرات قانونی پیش از موعد نرود؛ عواملی چون کودتا، شورش عمومی، انقلاب سیاسی، استعفای دست جمعی و ... این تحولات و تغییرات پیش از موعد…