تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

علائم

علامت آخر الزمان-2

اشراف امام معصوم بر زمان آینده و تطبیق این علائم بر  اوضاع جهان  دلیلی بر حقانیت اصول حقه الهی است. شما خواننده گرامی می توانید با تطبیق آن بر مسائل امروزه جامعه انسانی و معضلاتی که بدان گرفتار شده است، بر حقانیت این روایت بیشتر واقف شوید.