تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فرامین

قاچاق و ویژگی‌های آن – قسمت چهارم

قاچاق پدیده مذمومی در ایران است که مرزهای اقتصادی و گمرکی کشور را مورد تهدید جدی و مستمر قرار داده است و مانع از بهره‌گیری مناسب از توانمندی ‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل گردیده است،.... کاری مشترک از دکتر ریاحی و دکتر اخلاصی