تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فساد سياسي

چگونگی شکل گیری فساد در احزاب

برخي از احزاب و جريان هاي سياسي به منظور تأمين مالي گروه، سهولت دستيابي به خواسته ها و سرعت بخشيدن به كارها ممكن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآميز بزنند. آسیب ها و تهدیدات اینگونه اقدامات برای کشور چه می تواند باشد؟