تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

فساد

مبارزه با فساد خطرناک است

خوانش این کتاب برای صاحبان کسب وکار و آنان که با فساد اقتصادی مخالف اند؛ جذاب است؛ برای اقتصاددانان و اقتصادخوانان آموزنده است زیرا تجربه زیسته یک اقتصاددان درجه اول است که برخوردهای نزدیکی با فساد و فاسدان اقتصادی داشته و مشکلات پیشبرد…

به بهانه سالگرد اعلام مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

سوال اساسی این است، آیا فساد همه گیر است؟ آیا دچار فساد سیستمی هستیم؟ آیا فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ و اینکه نظام جمهوری اسلامی با کدامیک از انواع فساد روبرو بوده و موضع دولت در این خصوص چیست؟

فساد در جمهوری اسلامی

نگاه واقع بینانه به موضوع فساد و مقایسه منطقی آن با عملکرد کلان در هر جامعه می تواند تصویری منصفانه از عملکرد آن جامعه را در برخورد به موضوع فساد برای محققان آشکار سازد. از سوی دیگر بدست آوردن دید واقع بینانه؛ بدون نگاهی آماری به موضوع…