تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

قاعده

بررسی نظریات اندیشمندان فقه در باب قاعده ضمان ید

یکی از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنّت نقل شده است. یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت رسول اکرم(ص) است که: «علی الیدماأخذت حتی تؤدیّه» که…