تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

قانون اساسی

مجلس، قانون گذاری و الزامات قانون اساسی؛

به بهانه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی و به اجمال، نقدی بر یکی از تنگناهای قانون اساسی در موضوعات حاکمیت خواهم داشت که آغازی باشد بر اهداف عالی استقرار انضباط سیاسی، اقتصادی و قانون گذاری کامل، جامع و مانع و قانون مداری همگانی و منطقی…