تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مالی

قضاوت نهایی با خودتان

مقایسه تطبیقی بین پدیده های مختلف و موضوعات گوناگون از جمله مطالعات جذاب پژوهشی است که امروزه در همه زمینه ها و حوزه ها توسط متخصصین ذیربط در حال انجام است و اگر استنادات این مطالعات صحیح و معتبر و مورد وثوق باشد می تواند زوایای پنهان و…

زیان انباشته به زبان ساده

سود و زیان انباشته، در حقیقت همان صورت حسابی است که با ماهیت دائمی بستانکار ثبت می گردد که پس از انجام محاسبات و گردش مالی، می تواند بستانکار یا بدهکار بودن بانک  یا موسسه را نشان دهد. این مقوله نیز بستگی به فعالیت های صورت گرفته در طول سال…