تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مجلس نمایندگان

داستان های واقعی -3

نماينده مجلس شوراى ملى بطور خصوصى اظهار داشت در سفرى كه اخيرا عده ‏اى از نمايندگان مجلس شوراى ملى به سرپرستى آقاى عبداللّه‏ رياضى رئيس مجلس شوراى ملى به دعوت مقامات اتحاد جماهير شوروى به آن خطه نموده بودند ...در صرف ودكاى روسى اسراف و افراط…