تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مشاركت، لايحه، عمومي، خصوصي، تداركات

ارزیابی مشارکت خصوصی عمومی

يكي از چالش هايي كه در محافل تصميم گيري در رابطه با معاملات و قراردادهاي عمومي خصوصي وجود دارد، فرايند عقد قرارداد است. اين موضوع اخيراً در فرايند تصميم گيري درباره لايحه مشاركت عمومي خصوصي اهميت بيشتري پيدا كرده است. ازاينرو واكاوي اين…