تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

مفاسد

فساد در جمهوری اسلامی

نگاه واقع بینانه به موضوع فساد و مقایسه منطقی آن با عملکرد کلان در هر جامعه می تواند تصویری منصفانه از عملکرد آن جامعه را در برخورد به موضوع فساد برای محققان آشکار سازد. از سوی دیگر بدست آوردن دید واقع بینانه؛ بدون نگاهی آماری به موضوع…