تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

منابع علم حقوق

جایگاه نظرات علمای علم حقوق در مکانیسم صدور حکم قضایی

در همین راستا شرایط، عناصر و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است این ماده اشعار می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحویی که موجب ناامنی در محیط…