تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

نمایشگاه

نمایشگاه خودرو اصفهان، بد موقع و بد ساعت؛ عاجز در برگزاری صحیح!

برگزاری نمایشگاه‌های متعدد خودرو طی دو سال گذشته، یکی از برنامه‌هایی است که به طور جدی از سوی شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های برگزار کننده پیگیری می‌شود. این پیگیری مصرانه، در اکثر اوقات حاصلی جز تکرار مکررات در محیط‌های مختلف ندارد. ایجاد…