تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

وزارت کشور

نگاهی متفاوت بر موضوع مشارکت مردم در انتخابات

یک نکته مهمی که معمولا در ارائه آمار واجدین شرایط رای دادن و افرادی که قادر به رای دادن هستند وجود دارد و آن اشتباه وزارت کشور است. وزارت کشور معمولا بر اساس تاریخ صدور شناسنامه های صادره است که آمار واجدین شرایط رای دادن را اعلام می کند. و…