تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

پاسخگو، مطالبه گر، رئیسی، رئیس جمهور، مطالبه گر

مطالبه گری یا پاسخگویی مسئله این است

همانطور که همه ملت ایران و بلکه جهان دیدند؛ رئیس جمهور محترم در جریان یکی از مناظرات تلوزیونی گفتند:« من در قوه قضاییه جایگاه مطالبه گر دارم، اگر رییس جمهور شوم جایگاه پاسخگو پیدا می کنم». اینکه ریاست بر جمهور ایرانیان یک مقام پاسخگو است یا…