تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

پاسخگویی

مشارکت و پاسخگویی، دو روی یک سکه

انتخابات از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در ادبیات سیاسی امروز ایران و جهان جایگاه ویژه ای دارد. مشارکت نیز  دارای تعریف زیبایی است و آن اینکه مشارکت سیاسی به مثابه درگیر شدن هر فرد، گروه و سازمان درلایه های مختلف سیاسی اجتماعی و در درجات…

الزامات مقابله با فساد

مبارزه با فساد در ابعاد گوناگون نیاز به الزاماتی اساسی دارد که بدون آن تلاش در ارتباط با مقابله با فساد به نتیجه نخواهد رسید. دکتر ابراهیم اخلاصی برخی از این الزامات را برمی شمارد.