تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

پاپ

شناخت مدیریت جهان 5

در بخش های قبلی گفته شد مدیریت جهانی با اعتقاد بر مبری بودن پاپ از خطا اداره شده و سازمان هایی در جهان تسلط پاپ را امکان پذیر نمودند و نام برخی از سازمان های بین المللی مستقل که بخشی از حکومت جهانی بوده با سازمان های درارتباط هستند برده شد…

شناخت مدیریت جهان 2

در بخش قبلی گفته شد در مدیریت جهانی اعتقاد بر این است که پاپ معصوم و جانشین خدا برروی زمین است و حاکمیت او، حاکمیت الهی است، او وارث امپراطوری روم باستان، پیش از مسیحیت و امپراطوری جدید جهان و پایتخت آن واتیکان، و به نوعی جهان متعلق به اوست…