تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

گوسفندان

چوپان امانت دار

»أسود راعی» که مزدور و شبان مردی از یهودیان «خیبر» بود در موقع محاصره یکی از قلعه های »خیبر» با گوسفندانی که همراه داشت نزد رسول خدا- صلی الله علیه و آله- آمد و گفت: ....