تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

یارانه

تحلیل ساده اقتصادی از گرانی ها

ادامه حرکت پاندولی اقتصاد در ایران طی چهل و چند سال گذشته به نظر می رسد همچون سایر تصمیمات اقتصادی در گذشته توانسته است مردم را دچار استرس و نگرانی اقتصادی خرید بکند. و البته بهانه کافی را به دست آنانی که هم از توبره می خورند و هم از کاهدان…

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالانه

لازم است با تغییر سیاست هاي حمایتی و اصلاح نظام یارانه اي، نقش باز توزیعی این منابع، محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه هاي پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژي، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه هاي داده اي، اجماع در…

تأثیر اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها بر صنعت فولاد کشور

در این گزارش، سعی شده است با اشاره به جایگاه و میزان انرژي بر بودن صنعت فولاد، تأثیر اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها بر روي این صنعت مورد بررسی قرار گیرد و در پایان علاوه بر بیان ملاحظات امنیت اقتصادي مترتب بر آن، برخی راهکارها به منظور…