تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

علامت آخر الزمان-2

114 علائم  از علامات آخرالزمان در روایتی از امام جعفر صادق(علیه السلام)

1

114 علائم  از علامات آخرالزمان

در روایتی از امام جعفر صادق(علیه السلام)

برخی از رذائل زندگی امروز جامعه بشری  در لابلای احادیث و روایات تحت عنوان علائم آخر الزمان آمده است در قسمت اول به بخشی از این علائم در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره شده است. در ادامه بر اساس روایتی معتبر از امام صادق علیه السلام به 114 دسته از این علائم اشاره شده است. {دسته بندی انجام شده توسط نگارنده است}.

اشراف امام معصوم بر زمان آینده و تطبیق این علائم بر  اوضاع جهان  دلیلی بر حقانیت اصول حقه الهی است. شما خواننده گرامی می توانید با تطبیق آن بر مسائل امروزه جامعه انسانی و معضلاتی که بدان گرفتار شده است، بر حقانیت این روایت بیشتر واقف شوید.

«در روضه کافی از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از بعضی اصحابش و نیز علی بن ابراهيم از پدرش از ابن ابی عمیر بن احمد روایت کرده اند که این دو نفر یعنی احمد بن محمد و ابن ابی عمیر از محمد بن أبي حمزه از حمران روایت کرده که گفت: امام صادق (عليه السلام) فرمود:

… هر کس منتظر امر ما باشد و بر اذیت ها و ترس ها که امروز می بیند صبر کند، فردا در زمره ما خواهد بود،

114 علائم  از علامات آخرالزمان

پس:

وضع دین و قرآن:

 1. اگر دیدی حق مرده و اهلش از بین رفته اند و جور و ستم همه جا را فرا گرفته است.
 2. و دیدی قرآن کهنه شده و چیزهائی در آن پدید آمده که در آن نیست و دیدی که قران طبق هوا وهوس ها توجیه و تفسیر می شود.
 3. و دیدی که دین وارونه شده،آنچنانکه کاسه وارونه می شود (در نسخه بدل آمده: آنچنان که آب وارونه می شود).
 4. و دیدی که اهل باطل براهل حق آقائی و سروری می کنند.
 5. و دیدی که دارندگان آیات (در نسخه دیگر آمده دارندگان آثار) مورد تحقیر واقع می شوند و هر کسی هم آنان را دوست بدارد تحقیر می شود.
 6. و دیدی که خانه کعبه معطل مانده و مردم از رفتن به زیارت آن نهی می شوند و به ترک آن تشویق و مأمور می گردند.
 7. و دیدی که نماز در اوقاتش خوانده نمی شود، به اول وقت خواندن اهمیتی نمی دهند.
 8. و دیدی که بدعت ها علنی شده است.
 9. و دیدی که حرام؛ حلال و حلال؛ تحریم شده است.
 10. و دیدی که هرکس دین را با رای و نظر برای خود توجیه می کند و کتاب خدا و احكامش تعطیل شده است.
 11. و دیدی که شنیدن صوت قرآن بر مردم سنگینی می کند و در مقابل شنیدن آوازهای باطل برایشان آسان و خفيف است.
 12. و دیدی که حج و جهاد جنبه غیر خدائی به خود می گیرد.
 13. و فردی که به نماز بی اعتنائي مي شود.
 14. و دیدی که میت را از قبرش بیرون می کشند و آزارش داده، كفن هایش را می فروشند.
 15. و دیدی که نمازگزار اگر به نماز می رود برای آن است که خود را به مردم نشان دهد، مردم او را ببینند که می خواند.
 16. و اگر دیدی که فقیه برای غیر هدف دین تفقه می کند، (یعنی به این منظور فقه که دنیا و ریاست به دست آورد).
 1. و دیدی که در دو حرم کعبه و مدینه کارهائی صورت می گیرد که خدا دوست نمی دارد و هیچکس جلوگیر آنان نیست و حتی بین آنان وآن عمل زشت کسی حائل نمی شود.
 2. و دیدی که در دو حرم شریف ساز و آواز علني ارتكاب می شود.
 3. و دیدی که هر سالی که می گذرد بدعت های بیشتری از سال قبل باب شده و شر بیشتری پیدا می شود.
 4. و دیدی که وقتی کسی را به فسق می ستایند خود او می خندد و سخن گوینده را رد نمی کند.
 5. و دیدی که شراب های گوناگون علنا نوشیده می شود و مردمی بر سفره شراب جمع هستند که از خدای عزوجل هیچ پروائی ندارند.

114 علائم  از علامات آخرالزمان

مساجد:

 1. و دیدی که مسجدها پر است از مردمی که از خدا نمی ترسند در آنجا جمع شده اند، برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق و در آن از خوبی های شراب مسكر، سخن می گویند.
 2. و دیدی که پیش نمازی مست بر مردم نماز می خواند، درحالی که نمی فهمد چه می خواند و کسی هم او را ملامت نمی کند بلکه اگر مست شود مردم از ترس، احترامش می کنند و او را واگذاشته، تعقیبش نمی کنند و بلکه معذورش می شمارند.
 3. و دیدی که در منبرها مردم را به تقوا امر می کنند ولی خود گویندگان به آنچه می گویند عمل نمی کنند.
 4. و دیدی که موذن ها و نمازخوان ما در برابر مزد اذان می گویند و نماز می خوانند.

114 علائم  از علامات آخرالزمان

امر به معروف و نهی از منکر:

 1. و دیدی که امر به معروف زایل شده است.
 2. و اگر دیدی که مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترک اعتقاد به وجوب آن با هم برابرند.
 3. و دیدی که هر کس به دیگری می گوید آنچه را خود نکرده است.
 4. و دیدی که شر ظاهر گشته و از آن نهی نمی شود بلکه از اهل شر دفاع می شود.
 5. و دیدی که مؤمن سکوت کرده، چون گفتارش پذیرفته نمی شود.
 6. و دیدی که فاسق دروغ می گوید و پذیرفته می شود و کسی دروغ و افترای او را رد نمی کند.
 7. و دیدی که مدح و ثنا بسیار شده است.
 8. و دیدی که مرد مال خود را در اطاعت غیر خدا انفاق می کند و کسی نیست که او را نهی کند و دست او را بگیرد.
 9. و دیدی که مردم وقتی مؤمن را می بینند که در حال اجتهاد و تلاش است، پناه به خدا می برند از اینکه مثل او باشند.
 10. و دیدی که همسایه، همسایه اش را می آزارد کسی نیست جلویش را بگیرد.
 11. و دیدی که راه خیر بسته شده و راه شر باز و پر رهرو است.
 12. و دیدی که مؤمن جز با قلبش نمی تواند منکر را انکار کند.
 13. و دیدی که طالب حلال مورد مذمت و سرزنش و طالب حرام مورد مدح و احترام قرار گیرد.
 14. و دیدی که افرادی سخن از حق می گویند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند ولی از پای خطابه اش کسی بر می خیزد در حالی که خود را خیر خواه و دلسوز او می داند از در خیرخواهی و نصیحت می گوید: خدا از تو نخواسته که این حرف ها را بزنی.

114 علائم  از علامات آخرالزمان

وضعیت فسق در جامعه: (ازدواج – زنا – لواط – همجنسگرایی – حیوانات)

 1. و دیدی که فسق علنی شده و مردان با مردان و زنان با زنان اکتفا می کنند.
 2. و دیدی که فاسق در اعمالی که خدا دوست ندارد نیرومند و مورد حمایت و مدح قرار می گیرد.
 3. و دیدی که زنان با زنان ازدواج می کنند.
 4. و دیدی که مردم کسی را که شهوت خود را با رفتن نزد زنان خاموش می کند، سرزنش می نمایند.
 5. و دیدی که زنان مسلمان، ناموس خود را به اهل كفر می دهند.
 6. و دیدی که لهو و لعب و رقص و آوازه خوانی علنی شده، مسلمانان از آن عبور می کنند و احدی، احدی را منع نمی کند و احدی جرأت بر منع آن ندارد.
 7. و دیدی که مَحرم به مَحرم خود اکتفا کند و با او ازدواج نماید.
 8. و دیدی که مرد با زنا دادن همسرش پول در می آورد و زندگی می کند با علم به اینکه او زنا می دهد و حتی بر این کار او نظارت دارد.
 9. و اگر دیدی که مردم در شکم و شهوت آزادند، باکی ندارند از اینکه چه می خورند و چه نکاح می کنند.
 10. و دیدی که مردم برسر به یک پسر با یکدیگر و عشق ورزیدن به یک پسر به ملاک غیرت می ستیزند وحتی بر سر این عشق جان و مال فدا می کنند.
 11. و دیدی که مرد از راه ماتَحتِ خود روزی به دست می آورد و زن از راه فرجش.
 12. و دیدی که زنان برای خود مجالس ترتیب می دهند؛ آنچنان که مردان تشکیل می دهند.
 13. و دیدی که زنان به خاطر دادن زنا ستایش می شوند و زن شوهرش را در عمل لواط با مردی دیگر کمک و همکاری می کند.
 14. و دیدی که در نظر اکثریت مردم بهترین خانواده ها آن خانواده ای است که زنان را بر کار فسق کمک می کنند.
 15. و دیدی که در دودمان بني العباس عمل لواط و زن شدن مردان شایع و علنی گشته و به همین منظور خود را خضاب می کنند و شانه می زنند آنچنان که زنان برای شوهر خود شانه می زنند و مردان مال ها به خاطر فروج خود خرج می کنند و چند نفر بر سر یک مرد تنازع می کنند و بر سر او، این علیه آن دیگری وآن علیه این غیرت به خرج می دهد.
 16. ودیدی که مردان خود را برای مردان چاق می کنند و زنان برای زنان (یا خود را آن وانمود می کنند که نیستند).
 17. و دیدی که مردم با یکدیگر جفت گیری می کنند، آنطور که چهار پایان می کنند و کسی این عمل را زشت ندانسته و اگر زشت بداند از ترس مردم نهی نمی کند.
 18. ودیدی که زن قاهر و مسلط بر شوهرش می شود و بر خلاف میل او کارها می کند و علیه او پول ها خرج می کند.
 19. و دیدی مرد، همسر و دختر – کنیز- خود را کرایه می دهد و به طعام و نوشیدنی پست راضی می شود. {اعتیاد}
 20. و دیدی با چهار پایان جماع می کنند.

114 علائم  از علامات آخرالزمان

حقوق پدر و مادر و بزگترها:

 1. و دیدی که صغیر، بزرگتران را تحقیر می کنند.
 2. و اگر دیدی که رنجاندن و عقوق پدر و مادر علنی و خوار شمردن آنان شایع شده و در نظر فرزندان بدترین مردم تلقی می شوند، حتی فرزندان خوشحال می شوند از اینکه بر پدر و مادرشان تهمت زده شود.
 3. و دیدی که فرزندان به پدر و مادر خود افترا می بندند و پدر و مادر خود را نفرین می کنند و از شنیدن خبر مرگشان خوشحال می شوند.
 4. و دیدی به پسر همان را می دهند که به زن می دهند.
 5. و دیدی که قطع رحم همگانی شده است.

114 علائم  از علامات آخرالزمان

والیان و روسای حکومت:

 1. و دیدی که والیان ولايت و سرپرستی مردم را قبالة کسی بدانند که قدرتش بیشتر است.
 2. و دیدی که افراد شریف و آبرومند به وسيله کسانی که از قدرت آنان می ترسند توهین شده وخوار می شوند.
 3. و دیدی که نزدیک ترین افراد به درگاه والیان آن کسی است که با بدگوئی به ما اهل بیت آن والیان را مدح می گویند.
 4. و دیدی که سلطان به خاطر کافر، مؤمن را توهین نموده و خوار می سازد.
 5. و دیدی که اگر کسی به طلب ریاست بر می خیزد؛ عوضش تنها دنیا است و خود را مردی بد زبان معرفی می کند تا کسی جرأت اعتراض کردن نداشته باشد و نیز امور به او نسبت داده شود.
 6. و دیدی که زنان بر حکومت و سلطنت چیره شده اند و بر هر امری که هوا و هوس آنان را تامین کند مسلط گشته اند.
 7. و دیدی که سلطان، خوراکی ها را احتکار می کند
 8. و دیدی که اموال ذوی القربای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در ناحق تقسیم می شود و با آن اموال قمار می کنند و شراب می نوشند.
 9. و دیدی که والیان به انگیزه طمع، افراد خائن را امین خود می سازند.
 10. و دیدی که والیان میراث (به جای اینکه ارث را كما فرض الله و طبق فرمان خدا در بین ورثه تقسیم کنند) تنها به وارثی می دهند که اهل فسق و جرأت بر خدای تعالی باشد، (رشوه حساب خود را از او می گیرند و او را آزاد می گذارند تا با حق سایر ورثه هر کاری که خواست بکند).

114 علائم  از علامات آخرالزمان

وضعیت قضاوت و دادگستری:

 1. و دیدی مردم را که با شاهدی که به دروغ شهادت می دهد به یکدیگر تجاوز می کند.
 2. و دیدی که مردم به صرف تهمت و براساس مظنه کشته می شوند.
 3. و اگر دیدی که سوگند دروغ به خدای عزوجل بسیار و شایع شده است.
 4. و دیدی که جنازه را به اهتزاز در می آورند و کسی از این عمل ناراحت نمی شود.
 5. و دیدی که قاضیان به خلاف آنچه خدا دستور داده قضاوت می کنند.

114 علائم  از علامات آخرالزمان

وضعیت اقتصادی جامعه:

 1. و دیدی که صاحب مال محترم تر از مؤمن است و ربا علنی معامله می شود و کسی سرزنش نمی کند.
 2. و دیدی که مال بسیار هنگفت در راه خشم الهی خرج می شود.
 3. و دیدی که خرابی بر عمران مسلط شده است.
 4. و دیدی که زندگی یک فروشنده از راه خیانت در کيل و وزن اداره می شود.
 5. و دیدی که ثروتمند مال بسیاری نزدش جمع شده و از روزی که مشمول جمع آوري آن شده، زکاتش را نداده است.
 6. و دیدی که صدقه ها به سفارش و شفاعت داده می شود و در آن رضای خدا مقصود نیست و بلکه به جهت داده می شود که مردم از او طلب می کنند.
 7. و دیدی که مرد به نماز خانه اش می رود و بر می گردد در حالی که جامه هایش ربوده اند.

114 علائم  از علامات آخرالزمان

وضعیت اجتماعی:

 1. و دیدی که مؤمن همواره در اندوه وتحقیر شده و خوار است.
 2. و دیدی که در ارتکاب گناه از تاریکی شب استفاده نمی شود بلکه در روز روشن گناه می کنند.
 3. و دیدی که کافر وقتی وضع رقت بار مؤمن را می بیند از وضع خود خوشحالی می کند چون فساد را در پهنای زمین گسترده می بیند مسرور می شود.
 4. و دیدی که قمار علنی و آشکار گشته است.
 5. و دیدی که شراب علنا فروخته می شود و کسی از آن منع نمی کند.
 6. و دیدی که همسایه را از ترس زبانش احترام می کنند.
 7. و دیدی که راستگوترین مردم دروغ سازانند.
 8. و دیدی که شر علنی و بازار سخن چینی رایج شده است.
 9. و دیدی که بغي و ستم آشکار گشته است.
 10. و دیدی که غیبت کردن نوعی ملاحت و خوش اخلاقی تلقی می شود و مردم یکدیگر را به خاطر آن بشارت می دهند.
 11. و دیدی که خونریزی یک امر آسان و پیش پا افتاده تلقی می شود.
 12. و دیدی که هرج و مرج بسیار شده است.
 13. و دیدی که چهار پایان به جان یکدیگر می افتند و یکدیگر را پاره می کنند.
 14. و دیدی که دل های مردم قساوت و چشم هاشان خشک شده و ذکر خدا بر آنان سنگین می آید و حرام خواری علنی گشته و بر سر آن از یکدیگر پیشی می گیرند.
 15. و دیدی که افراد در صبح و عصر مست هستند و هیچ اهتمامي به وضع مردم ندارند.
 16. و دیدی که مردم به سوی آن کسی می شتابند که غالب باشد و خلاصه هر یک از دو طرف نزاع غلبه کند مردم با او باشند، چه غلبه اش حق باشد و چه باطل.
 17. و دیدی که مردم در اقتدای به اهل شر به یکدیگر هم چشمی می کنند.
 18. و دیدی که راه های خیر از رهرو خالی است و احدی به آن راه نمی رود.
 19. و دیدی که خلق و جمعيت ها جز اغنیاء را پیروی نمی کنند،
 20. و دیدی که حاجت محتاج را در برابر مسخره کردن او و خندیدن به او برآورده می کنند و ترحمشان برای غیر رضای خدا است.
 21. و دیدی که آیات آسمانی الهی رخ می دهد ولی کسی از آن نمی ترسد.
 22. و دیدی که افراد اموال بسیار در غير راه خدا انفاق می کنند ولی در راه خدا از انفاق مالی اندک مضایقه می کنند.
 23. و اگر دیدی که وضع به اینجا کشید که اگر شخصی بر او بگذرد که:
 • در ان روز مرتکب گناه بزرگی نشود،
 • فسق و فجوری انجام ندهد،
 • کم فروشی و خیانتی انجام ننماید،
 • به حرامی دست نیافته
 • و یا شراب مسکری ننوشد،

در غم و اندوه فرو می رود و می پندارد که ان روز او در بطالت گذشته و یک روز از عمرش ضایع شده است.

 1. و دیدی که با شراب خود را معالجه می کردند و برای مریض تعریف و توصیف می کنند که فلان شراب برای تو بسیار نافع است و از شراب شفا می طلبند.
 2. و دیدی که باد به بیرق منافقين و اهل نفاق می وزد، ولی بیرق اهل حق حرکتی ندارد .
 3. و اگر دیدی که فردی را دارند به صلاح و خوبی مدح و ثنا می کنند که اموال ایتام را می خورد.
 4. و دیدی که دنیا به مردم روی آورده.
 5. و دیدی که شعائر دین کهنه و بر افتاده،

 

علائم از علامات آخرالزمان
اشراف امام معصوم بر زمان آینده و تطبیق این علائم بر اوضاع جهان دلیلی بر حقانیت اصول حقه الهی است. شما خواننده گرامی می توانید با تطبیق آن بر مسائل امروزه جامعه انسانی و معضلاتی که بدان گرفتار شده است، بر حقانیت این روایت بیشتر واقف شوید.

در چنین روزگاری بر حذر باش، و برای درخواست نجات از خدا به خدا متوسل شو و بدان که مردم در چنین روزگاری غرق در سخط الهی هستند و اگر خدای تعالی مهلتشان داده، از این کار منظوری دارد و تو منتظر تحقق آن منظور باش و کوشش کن تا خدای عزوجل تو را در وضعی ببیند که خلاف وضع مردم باشد تا اگر عذاب به آنان نازل شود تو زودتر به رحمت خدای تعالی برسی و اگر عذابشان تاخیر بیفتد آنها مبتلا شوند و تو از آنچه آنها در آن هستند بیرون شده باشی. یعنی تو مثل آنان بر خدای روی جرات نکرده باشی و بدان که خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نمی سازد و رحمت را به نیکوکاران نزدیک است.»

 • روضه کافی جلد۲ ص۳۹

منبع:

تفسیر المیزان ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی جلد پنجم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم – 1364 – صص648 الی 658

1 نظر
 1. عابد می گوید

  لا اله الا الله
  خدایا ما را در این دوران مورد حمایت و هدایت خود قرار بده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.