تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

شناخت مدیریت جهان و ایران 1

همه افراد باید بدانند در چه جهانی زندگی می کنند و باید مطلع باشند که چگونه به صورت یک قطعه در پازل کل صفحات آن قرار دارند. برای اینکار بایستی ابتدا درک کلی از سابقه و تاریخ نحوه مدیریت کشورها را بدست آورند. سپس با این نگاه و درک ملی به…

آشنایی با فرقه و جریان ها2

مختصر اینکه فرقه ماسونری یا فرقه جهل و جنود جهل، فرقه اعظم و اول دنیا بوده و در قسمت های مختلف سیاسی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و غیره فعال بوده و کل شاکله حکمرانی دنیا را در دست دارد و در ایجاد ساختارهای بنیادین و همچون  شطرنج بازی ماهر در…

آشنایی با فرقه و جریان ها1

در ابتدا باید دانست فرقه یعنی بروز نابهنجاری و خلاف جریان درستی و نیکی حرکت کردن است. لذا در یک کلام خلاف واقعیت و حقیقت عمل کردن را فرقه می نامیم و این انحراف از واقعیت  می تواند در همه جا، همه بخش ها، همه افراد، گروه ها و تفکرها نمود به…