تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

ادم

کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم می رسه-قسمت پایانی

قبل از انقلاب مادری چون دخترش مورد اذیت و آزار پسر تیمسار قرار گرفته به کلانتری مراجعه میکند تیمسار هم با مراجعه به کلانتری توسط رئیس آنجا کتک خورده و قرار می شود حکم اعدام برای رئیس کلانتری صادر گردد ولی ... و اکنون پایان ماجرا

اندر حکایت عکس های تلسکوپ جمیز وب (طنز)

این عکس هایی که گفته می شود از طرف تکسوپ فضایی جمیز وب به زمین ارسال شده و ناسا دست و دل بازی کرده و انان را منتشر کرده است یا: صحت دارد یا صحت ندارد. اگر صحت ندارد که هیچ. مثل همیشه؛ کلاه سرمان گذاشته اند، فقط نگاه کنیم بگوئیم:«اوه پس…