تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

استتار

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-23

فريب عمل يا اعمالي است كه در فعاليت‏هاي ضداطلاعاتي به‌منظور جلوگيري از كسب اطلاعات صحيح از وضعيت موجود اجرا مي‏شود و تعمداً اطلاعات گمراه‌كننده در اختيار حريف قرار مي‏دهند تا حريف را به خطا انداخته و ناآگاهانه تصميمي‏ در جهت تامين منافع…