تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-26

تجربه نشان داده است كه تأسیسات طبقه بندي شده همواره براي حريف يك هدف عملياتي محسوب مي‏شود.‏ دشمن اعم از سرويس‏هاي اطلاعاتي يا تروريست ‏ها و خراب‌كاران براي اقدامات خراب‌كارانه يا اطلاعاتي بر روي تأسیسات طبقه ‏بندي ‏‏شده نياز به جمع آوري…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-25

يكي ديگر از اشكال اقدامات تروريستي كه تأسیسات حفاظت شده و كل منطقه و حتي كشور را مي‏تواند مورد تهديد قرار دهد پديده نو ظهور «بيوتروريسم» است. بيوتروريسم به معني انجام عمليات تروريستي به وسيله عوامل بيولوژيكي مي‏باشد. اين عوامل شامل…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل 24

قبلاً در بحث گونه‌شناسي حريف از تروريست ‏ها به‏ عنوان يكي از شش گونه بازيگران اصلي و تهاجمي ‏حفاظت نامبرده شده و توضيحاتي داده شده است. لكن در اين بخش به‌دليل اهميت موضوع در مورد تروريست و اقدامات تروريستي راه‌بردهاي ضدتروريستي تبيين…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-23

فريب عمل يا اعمالي است كه در فعاليت‏هاي ضداطلاعاتي به‌منظور جلوگيري از كسب اطلاعات صحيح از وضعيت موجود اجرا مي‏شود و تعمداً اطلاعات گمراه‌كننده در اختيار حريف قرار مي‏دهند تا حريف را به خطا انداخته و ناآگاهانه تصميمي‏ در جهت تامين منافع…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-22

يكي ديگر از ره‌يافت‏هاي كاهش نفوذ فيزيكي، حراست و نگهباني است. ‏همان‏گونه‏ كه در گذشته عنوان گرديد يكي از عناصر و اركان حفاظت، بازيگران حفاظت مي‏باشند و در هر اقدام حفاظتي دو بازيگر اصلي وجود دارد؛ بازيگر مدافع كه هدفش دفاع در مقابل بازيگر…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-20

شناخت و به‌کارگیری صحيح موانع در تأسیسات و اماكن يكي از راهبردهاي با اهميت در حفاظت تأسیسات مي‏باشد  ‏موانع يك حالت بازدارنده يا تأخيري براي فرد يا افرادي كه قصد ورود غيرمجاز به صورت پنهاني يا آشكار (عنفي و مسلحانه) داشته باشد را دارد  

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-19

طراحي براي ايجاد سيستم حفاظت از يك هدف حفاظتي ابتدائي‏ ترين ‏‏اقدام و يكي از راهبرد‏هاي كلان براي مقابله با تهديدات است  به ‏طوري‏كه همه راهبردهاي حفاظتي ابتدا در راهبرد طراحي، بررسي، گزينش و چينش مي‏گردند. طراحي در لغت به معناي…

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-18

تهديدات انساني شامل اقدامات و پديده ‏اي است كه از سوي عامل انساني با انگيزه‏ هاي عمدي يا سهوي انجام مي‏‏شود و منجر به آسيب ‌زدن يا آسيب ‌پذيرشدن تأسیسات مي‏گردد، اين اقدامات ممكن است از سوي نيروي انساني خودي به‏ صورت سهوي مانند سهل‌انگاري…